Twój koszyk jest pusty
polski English Deutsch
Szybki kontakt

+48 58 301 41 39+48 58 301 41 39

Napisz wiadomośćNapisz wiadomość

KontaktKontakt

Regulamin obowiązujący od 25.05.2018 r. zgodny z RODO

Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska to sklep internetowy, dostępny w domenie rotor1.pl, prowadzony przez Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Twardej 15 NIP: 584-100-95-97, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym rotor1@rotor1.pl

 1. Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie rotor1.pl
 1. Klienci mają możliwość korzystania z rotor1.pl bez rejestracji i zakładania konta lub dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w rotor1.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na rotor1.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez poinformowanie sklepu drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemną. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 1. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w rotor1.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska , której przedmiotem są usługi świadczone przez Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska , na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w rotor1.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z rotor1.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 1. Wszystkie produkty dostępne w rotor1.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych rotor1.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, jednakże, do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT w formie tradycyjnej – umieszczana jest na paczce pod listem przewozowym w foliowej zaklejonej koszulce.
 1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych rotor1.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone na karcie każdego produktu oraz podsumowane w koszyku przed dokonaniem zakupu w rotor1.pl
 1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska dotycząca zakupu danego produktu w rotor1.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w rotor1.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
 1. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska, Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w rotor.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce „Wysyłka”.

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach rotor1.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 1. Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 1. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres rotor1@rotor1.pl lub w formie pisemnej na adres Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska podany w górnej części Regulaminu, na koszt Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.
 1. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska albo Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 1. Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać znajdują się w zakładce wysyłka podpunkt zwroty.
 1. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres rotor1@rotor1.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska wskazanego w art. 13, na swój koszt.
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 1. Podane przez Klientów dane osobowe Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w na stronie rotor1.pl . Klient dokonujący zakupu w Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska.
 1. Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach rotor1.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w rotor1.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 1. Klient przy pierwszym logowaniu w rotor1.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska.
 1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Centrala Techniczna Rotor1 Grażyna Workowska w ramach rotor1.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®